Regnskap 2018-20

Regnskap  NBF fjernlån og referanse
Regnskap 2018 og 2019 2019 2018
Resultatregnskap
Inntekter
Kontingent 26100,00 16900,00
Tilskudd NBF grunn 7140,00 7140,00
Tilskudd NBF aktivitet
Andre tilskudd
Diverse inntekter
Sum driftsinntekter 33240,00 24040,00
Utgifter
Lønn/honorar
Utgifter styremøter 15741,00 8053,00
Utgifter årsmøte 1897,00 946,55
Møte andre reiser (org.møte m.m.) 500,00
Konferanse/seminar/paneldebatt
Medlemsarrangement
Reiser annet 234,00 8744,17
Stipend/støtte
Diverse kostnader 97,50
Gebyr bank 525,30 503,00
Sum driftsutgifter 18397,30 18844,22
Driftsresultat (overskudd/underskudd) 14842,00 5195,78
Finansinntekter/kostnader 30,46 23,99
Resultat 14872,46 5219,77
Overført egenkapital 14872,46 5219,77
BALANSE 31.12.2018 31.12.2019
Eiendeler
Omløpsmidler
Kasse/bank
Bankkonto: 1503.81.64918 63899,30 49026,37
Sum kasse/bank 63899,30 49026,37
Sum omløpsmidler 63899,30 49026,37
Andre fordringer
Fordringer 0,00 0,00
Sum eiendeler 63899,30 49026,37
Egenkapital og gjeld
Egenkapital 01.01. 63899,30 49026,37
Årets resultat 14872,46 5219,77
Sum egenkapital 78771,76 54246,14
Kortsiktig gjeld 0,00 0,00
Sum egenkapital og gjeld 78771,76 54246,14