Regnskap 2018-2020

Regnskap for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse
Regnskap 2018 og 2019 2019 2018
Resultatregnskap
Inntekter
Kontingent 26100,00 16900,00
Tilskudd NBF grunn 7140,00 7140,00
Tilskudd NBF aktivitet
Andre tilskudd
Diverse inntekter
Sum driftsinntekter 33240,00 24040,00
Utgifter
Lønn/honorar
Utgifter styremøter 15741,00 8053,00
Utgifter årsmøte 1897,00 946,55
Møte andre reiser (org.møte m.m.) 500,00
Konferanse/seminar/paneldebatt
Medlemsarrangement
Reiser annet 234,00 8744,17
Stipend/støtte
Diverse kostnader 97,50
Gebyr bank 525,00 503,00
Sum driftsutgifter 18397,00 18844,22
Driftsresultat (overskudd/underskudd) 14842,00 5195,78
Finansinntekter/kostnader 30,46 23,99
Resultat 14872,46 5219,77
Overført egenkapital 14872,46 5219,77
BALANSE 31.12.2018 31.12.2019
Eiendeler
Omløpsmidler
Kasse/bank
Bankkonto: 1503.81.64918 49026,37 63899,30
Sum kasse/bank 49026,37 63899,30
Sum omløpsmidler 49026,37 63899,30
Andre fordringer
Fordringer 0,00 0,00
Sum eiendeler 49026,37 63899,30
Egenkapital og gjeld
Egenkapital 01.01. 49026,37 63899,30
Årets resultat 14872,46 5219,77
Sum egenkapital 63898,83 69119,07
Kortsiktig gjeld 0,00 0,00
Sum egenkapital og gjeld 63898,83 69119,07