Beretning til årsmøtet 2018-2020

Beretning til årsmøtet for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse

 1. Styrets sammensetning:
 • Beate Høiby, bibliotekar ved Elverum bibliotek, leder.
 • Kirsten Fausa Storvik, bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen, sekretær.
 • Tanmayo Olsen, bibliotekar ved Troms fylkesbibliotek, webansvarlig.
 • Helén Sakrihei, seksjonsleder ved Depotbiblioteket, styremedlem mars – juni 2018 – kasserer resten av perioden.
 • Siv Holt, avdelingsleder ved Kristiansand folkebibliotek, varamedlem mars-juni 2018 – fast styremedlem fra juni 2018.
 • Eva Sauvage, spesialbibliotekar ved Universitet i Sørøst-Norge, vararepresentant.
 • Paulo Bairos, bibliotekar ved Sørumsand bibliotek, kasserer frem til juni 2018 – gikk ut av styret i juni 2018.

Revisorer har vært Ruth Melinda Killingstad Haugen, Sande bibliotek og Tone Kjelling, Holmestrand bibliotek.

Valgkomiteen har bestått av Leon Bang-Hetlevik, Mandal Bibliotek, Ruth Ørnholt, Hordaland Fylkesbibliotek og Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteket i Oslo.

 1. Styremøter i perioden:

Styret har i perioden avholdt 7 styremøter: 04.06.18, 14.09.18, 12.11.18 (på Skype og telefon), 29.03.19, 09.09.19 (på Skype og telefon), 22.10.19 & 10.02.20. Ellers har styret konferert flittig på e-post.

 1. Deltakelse på kurs, konferanser og seminarer:

Beate Høiby deltok på vegne av styret på NBFs organisasjonsmøte i Oslo 17. & 18. oktober 2018.

På den 13. NordILL -konferansen i Umeå som ble avholdt 10.–12. oktober 2018 deltok tre av styrets medlemmer; Kirsten Fausa Storvik, Tanmayo Olsen & Beate Høiby.

Beate Høiby holdt innlegg på dagskonferansen om fjernlån arrangert av Fylkesbiblioteket i Akershus 21.11.2018.

Beate Høiby deltok på Bokbasens e- og lydbokkonferanse 8. oktober 2019.

Tanmayo Olsen deltok på avslutningskonferansen til prosjektet Morgendagens veileder i Tønsberg 23.1.2020.

 1. Medlemmer:

Gruppen hadde 84 medlemmer ved utgangen av 2019. Det er 20 personlige medlemmer og 64 organisasjoner. Det er en nedgang på 1 fra forrige periode.

 1. Økonomi:

Økonomien er meget god. Se ellers regnskapet for nærmere detaljer.

 1. Aktiviteter:

Gruppa har i perioden satt søkelys på tekniske muligheter og utfordringer, opphavsrettslige utfordringer og villigheten til å dele egne ressurser med andre. Vi har hatt en løpende dialog med Unit angående funksjonalitet i Oria. I tillegg har gruppa levert et notat angående digital tilgang i samarbeid med leder av NBF Mariann Schjeide til Unit og Nasjonalbiblioteket. I arbeidet med den nye bibliotekstrategien hadde gruppa flere innspill angående infrastruktur. Ett innspill gjaldt viktigheten av å få opprettet en fungerende transportordning for Nord-Norge. Et annet innspill gjaldt igjen tilgang til digitalt materiale. Dette med utgangspunkt i at forrige bibliotekstrategi ikke har blitt oppfylt da det ikke eksisterer en teknisk løsning for å fjernlåne alle typer dokumenter, slik strategien hevdet.  Gruppa har fortsatt som referansegruppe for prosjektet Morgendagens veileder; et prosjekt som ble avsluttet i januar 2020. Presentasjon og sluttkonferanse for prosjektet ble avholdt i januar 2020. Høsten 2019 gjennomførte gruppa en vervekampanje. Gruppa har skrevet en kort artikkel for Bok og Bibliotek om hvordan det demokratiske prinsippet blir utfordret i forhold til den økende samlingen av e-bøker det er umulig å fjernlåne. Gruppa meldte inn ønske om å arrangere et parallellseminar på Bibliotekmøtet i Haugesund 2020 nettopp med tema digitalt fjernlån. Dette gjaldt spesielt økende samlinger av e-bøker hos fag- og folkebibliotek og det demokratiske problemet dette skaper. Det har ikke blitt søkt om aktivitetstilskudd for inneværende år. Bakgrunnen er at vi har søkt, og fått, midler de to foregående årene uten å ha klart å gjennomføre aktiviteten. Nå er det på tide å ta et skritt tilbake og lage en gjennomførbar plan. Ellers gjennomførte gruppa en vervekampanje høsten 2019 uten resultat. GDPR umuliggjorde tilgangen til privatpersoner som allerede var medlemmer av NBF sentralt.

 1. Svar på henvendelser: 

Spesialgruppa har i perioden mottatt og besvart tre henvendelser angående fjernlån fra forskjellige avsendere.

Elverum 17.02.2020

For styret i NBF Fjernlån og Referanse, Beate Høiby