Referat 5. Styremøte NBF Fjernlån og Referanse, Oslo 22.10.2019

 

Referat styremøte

NBF Fjernlån og referanse

Dato: 22.10.2019

Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo.

Tid: 11:00 – 15:00

Til stede: Siv Holt, Beate Høiby, Helén Sakrihei, Tanmayo Olsen, Kirsten Fausa Storvik (referent), Britt Sanne (kun sak 1).

1 Britt Sanne forteller om prosjektet Morgendagens veileder.

Prosjektet er et samarbeid mellom Tønsberg og Færder bibliotek, Kongsberg bibliotek, Arendal bibliotek, Larvik bibliotek og OsloMet og HSN. Britt har delt prosjektrapportene med referansegruppen.

Prosjektet er delt inn i fire arbeidspakker:
  1. Brukergrupper (omfatter blant annet undersøkelse rundt informasjonsveiledning, innhenting og behov)
  2. Kilder/verktøy/metoder
  3. Bibliotekarrollen (inkluderer kartlegging av spørsmål i stilt skranken m.m.)
  4. Markedsføring (hvordan markedsføre referansetjenesten bedre)

I forbindelse med arbeidspakke D fortalte Britt om studietur for å se på ulik organisering av skranketjenesten, og gikk deretter inn på tiltak for forbedringer. Prosjektet er nå inne i en avsluttende fase, og det vil bli holdt sluttkonferanse i Tønsberg 23. januar 2020 med presentasjon av markedsføringsstrategi og resultater. Vi i gruppa er invitert ettersom vi har vært referansegruppe for prosjektet.

2 Orientering fra leder.

  • Beate fikk inn sak om WorldShare/Tipasa som hun meldte videre til gruppa. Denne ble besvart av Eva: For bibliotek som ikke har tilgang til denne tjenesten, kan de bestille gjennom Nasjonalbibliotekets innlånstjeneste. Dette gjelder for begge sektorene.
  • Angående bestilling av ny skjønnlitteratur i Oria. Problemer med request-knapp, som brukes både ved bestilling og reservasjon. Det er heller ikke mulig å se oversikt over bestillinger i Oria for folkebibliotek. Det er viktig å velge bestilling av innlån og ikke vanlig bestilling for å generere bestilling i sitt eget husholdningssystem. Beate har tatt opp reservasjonsproblematikken med Unit som svarer at dette skal være intuitivt. Siv erfarer at artikkelbestillinger ikke legger seg til i husholdningssystemet. Funksjonaliteten for dette er ikke klar i fjernlånsprotokollen NCIP forklarer Helén. Hun oppfordrer til å ta direkte kontakt med depotbiblioteket (eller evt andre eierbibliotek) når det gjelder bestillinger fra dem i stedet for Unit. Hun sier også at dersom det er noe som mangler i veiledningen kan hun ta dette direkte opp med Unit. Beate ber Helén ta opp dette med request-knappen. Helén sjekker veiledning og finner ikke beskrivelse av reservering i veiledning. Kirsten spiller inn at Alma operer med ulike typer request; for eksempel resource sharing requests og patron physical item request, og at ordet request brukes mye. Dette resulterer trolig i at både bestilling og reservasjon kalles request.

3 Vervekampanje – status v/Beate.

Det er ikke mulig å få oppdatert oversikt over hvem som er personlige medlemmer i NBF på grunn av GDPR. Pr. nå har vi 84 medlemmer og ingen nye medlemmer i 2019. Det er sendt ut om lag 950 vervemailer til organisasjoner som allerede er medlemmer av NBF. Foreløpig er ikke responsen all verden.  Vi har enda ikke brukt noe av aktivitetstilskuddet vårt som vi fikk med tanke på denne vervekampanjen. Det er fint hvis alle i styret skriver ut tilsendte brosjyrer og tar med rundt. Verv kolleger og samarbeidspartnere!

4 Referater og oppsummerende betraktninger fra konferanser og seminarer innenfor gruppas fagområder som styrets medlemmer har deltatt på.

4.1.   Bokbasens seminar om e-bøker og e-lydbøker v/Tanmayo og Beate

Alle presentasjoner samt notater og program for dagen ligger i Basecamp. Avslutningsvis pågikk parallellsesjoner Allbok og Allvit, der Beate gikk på delen om Allvit for UH-bibliotek og Tanmayo gikk på presentasjonen av Allbok for folkebibliotek. Ebokbib skal fases ut, og Allbok er en av flere låne- og leseapplikasjoner som kommer inn i stedet fra 1/1 2020. I gruppa: Diskusjon angående e-lydbøker rundt at Nasjonalbiblioteket burde anbefale at bibliotekloven ligger til grunn for utarbeiding av modellen.

4.2.   Andre?

Tanmayo har deltatt på seminar om GDPR i regi av Foreningen kommunal informasjonssikkerhet. Dette er svært komplekst, både med tanke på det tekniske og på det juridiske, og GDPR skaper dermed behov for overordnede retningslinjer. Bibliotekene som enkeltinstitusjoner ikke kan forholde seg til dette.

5 Folke- og fylkesbibliotek bør få en kontaktperson i Oria v/Tanmayo

Beate har spurt Unit om dette og blitt henvist til support@bibsys.no, men gruppa er usikker på om dette egner seg grunnet av stor pågang og at tjenesten egentlig er rett mot UH-sektoren. Tanmayo laget et utkast til et brev vi kan sende til Universitets- og høyskolerådet.

6 Skype-oppkobling – tips v/Kirsten

For å unngå støy er det lurt å bruke hodetelefoner og mikrofon. Det er mulig å velge mellom forskjellige enheter for mikrofon og høyttaler, men for å unngå ekko er det beste å bruke samme enhet for både mikrofon og høyttaler. Hvis du er nødt til å bruke separate enheter, kan ekkoeffekten minimeres ved å senke høytalervolumet. Se side for feilsøking. Kirsten sender ut dette på epost.

7 Eventuelt

  • Beate med spørsmål til Helén: Reservere samme eksemplar av samme bok hos depotbiblioteket? Usikkert om denne funksjonaliteten er plass. Helén ber Beate ta direkte kontakt med depotbiblioteket.
  • Nytt møte i uke 7 eller 9 (i forkant av årsmøte). Det er et uttalt ønske om å legge møtet til en mandag eller en fredag.