Referat 5.styremøte NBF fjernlån og referanse, Oslo 09.09.2019

Referat styremøte
NBF Fjernlån og referanse
Dato: 09.09.2019
Sted: Skype og telefon
Tid: 10:30 – 11:00

Tilstede: Beate Høiby, Helén Sakrihei, Siv Holt og Kirsten Fausa Storvik (referent). Tanmayo Olsen møtte ikke. Vara Eva Sauvage ble innkalt, men meldte forfall.

1 Vervekampanje

Oppfølging sak 5 forrige styremøte. Beate har laget et utkast til vervebrosjyre som hun sendte vedlagt på epost under styremøtet. Dette ble gjennomlest og godkjent. Siv kom inn i møtet 10:43, litt forsinket etter tekniske problemer. Vi bestemte at Beate sender brosjyren til rådgiver i NBF sentralt, Cecilia Elsen, for siste gjennomlesing og godkjenning. I tillegg ber Beate om å få en oppdatert liste over medlemmer i NBF sentralt. Videre tar Beate ansvaret for å sende ut verveepost til potensielle medlemmer, som allerede er medlem av NBF sentralt. Eposten vil inneholde teksten fra vervebrosjyren. Den samme eposten, men også inkludert vervebrosjyre fra NBF sentralt som vedlegg, vil også bli sendt til flere potensielle medlemmer. Dette omfatter alle fagbibliotek, folkebibliotek, skolebibliotek, fjernlånsgruppa på NB og BibliotekNorge-lista. Etter forslag fra Siv kan også alle dele dette i aktuelle facebookgrupper og eventuelt andre sosiale media.

2 Eventuelt

  • Forslag til seminarinnlegg på Bibliotekmøtet 2020. Kirsten har skrevet utkast ut i fra temaer foreslått på epost i sommer. Alle er enige i at det er et godt formulert forslag. Beate sender dette inn til NBF sentralt på vegne av gruppa og krediterer styrets sekretær.
  • Organisasjonsmøtet på Linderud i Oslo 17.-18.oktober. NBF sentralt dekker reise og opphold for 2 delegater fra gruppa. Beate, Helén og Kirsten har ikke anledning til å delta i år. Siv undersøker om hun kan dra.
  • Bokbasens konferanse for e-bøker og e-lydbøker på Gardermoen 8. oktober. Beate har, som leder av gruppa, meldt seg på etter eget initiativ. Spørsmålet er om resten av gruppa er komfortabel med at Beate sender reiseregning til gruppa for dette. Alle synes det er greit. 
  • Endring av dato for neste styremøte. Det viser seg at gruppas neste styremøte kolliderer med en konferanse som Helén skal delta på. Det er særdeles praktisk for gruppa å kunne ha møtene på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Dette fordrer at Helén er til stede. Vi må derfor flytte møtet. Helén foreslår å flytte møtet to dager frem og avholde møtet tirsdag 22. oktober. Det passer for Siv og Beate. Kirsten sjekker og gir tilbakemelding.