Referat 4.styremøte NBF fjernlån og referanse, Oslo 29.03.2019

Referat styremøte
NBF Fjernlån og referanse
Dato: 29.03.2019
Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo.
Tid: 11:00 – 15:00

Tilstede: Beate Høiby, Tanmayo Olsen, Helén Sakrihei, Siv Holt og Kirsten Fausa Storvik (referent).

1 Orientering fra leder

Aktivitetsstøtte:
Vi har fått aktivitetsstøtte på 2000,-. Vi søkte om 7000,- i støtte til en vervekampanje, men NBF sentralt hadde allerede iverksatt en egen kampanje. Dette visste ikke vi om på forhånd dessverre.

Nettsiden:
Beate roser Tanmayo for at nettsiden er blitt kjempebra med oppdaterte lenker og kontaktinformasjon.

2 Status for Biblioteksøk v/Helén (og Tanmayo og Siv)

Generelt

Tanmayo etterspør når alle blir med i biblioteksøk. Det skal i utgangspunktet inkludere alle bibliotek, bortsett fra Deichmann fordi de ikke er klare til å koble seg på, informerer Helén. Men dette stemmer ikke ut i fra hva Tanmayo erfarer, og spør om det er åpnet for at videregående skoler skal kunne logge seg på med sine nasjonale lånenummer og autorisasjonskoder for å få tilgang til å bestille fjernlån i Biblioteksøk? Helén forklarer at dette stemmer, men Tanmayo har hatt problemer med påloggingen. Helén etterspør en liste over videregående skoler som ikke har tilgang, så kan hun formidle dette videre til Biblioteksystemer. Tanmayo sender informasjon om hvem som skulle hatt tilgang til Helén.

Hva jobbes det med i biblioteksøk spør Tanmayo? Helén svarer at man oppfordres til å melde inn feil, for eksempel dubletter. NB jobber også kontinuerlig med driften, men ønsker også innspill. Beate spiller inn at det også er problematisk at logaritmen bestemmer hvor bestilt dokument skal hentes. Det er viktig at NB får beskjed dersom bestilt dokument ikke går til ønsket eller forventet eierbibliotek svarer Helén.

Fjernlån av andre dokumenttyper
Siv spiller inn at vi oppfordres av fylkesbiblioteket til å kun bruke Biblioteksøk, men systemet klarer ikke å fange opp hva universitetsbibliotek ikke låner ut på fjernlån (f.eks dvd eller helt nye dokumenter). De som jobber i Biblioteksøk sier at Oria/Alma-bibliotek selv kan legge inn begrensninger.

Flere universitetsbibliotek sier at dette ikke går, stemmer det? Kirsten svarer at det ligger informasjon om dette i et notefelt som vises i Oria, men uvisst om dette er synlig i Biblioteksøk. Siv svarer at da bør Alma og Biblioteksøk snakke sammen og finne en måte som fungerer, for det blir unødvendig merarbeid for både bestillerbibliotek og eierbibliotek. Vi må bestille på nytt, og eierbiblioteket må avvise fjernlån. Eksempelvis gjelder dette fjernlån av film. Bestillinger sendes automatisk til nærmeste bibliotek, til tross for at eierbibliotek ikke har fjernlån på film.

Helén svarer at det er foreløpig ikke teknisk mulig å opprette en sperre for fjernlån i Alma, men dette er under arbeid hos Unit og vil forhåpentligvis være på plass første halvår 2019.  Helén tar opp denne problematikken i møte med systemgruppa i april. Fjernlånsgruppen spør: Når funksjonaliteten er på plass i biblioteksøk, kommer det da kommer til å gjelde bare nytt materiale eller også retrospektivt? Dette er usikkert.

Siv angående Oria-bestillinger: For at innlån skal legge seg i vårt system (noe vi er avhengig av for at fornyinger skal fungere riktig), må Oria gi oss mulighet for å bruke fjernlånsknappen ved bestilling (og ikke finn og bestill), men dette går kun ved bestilling av monografier. Om fjernlån i Alma.

Det bør ordnes at også andre typer dokumenter kan bestilles på riktig måte forsetter Siv. Kirsten spiller inn at dette blant annet ikke fungerer på flerbindsverk eller på tidsskrift der det ikke er gjort heftemottak. Helén svarer: Dette er en svakhet i Oria. Det jobbes med dette når det gjelder NCIP-støtte for artikkelbestillinger.

Fjernlånspraksis

Siv fortsetter: Karensdager/skjule helt nytt materiale fra fjernlånssamarbeidet. Gjøres dette av mange? Det er mulig å prioritere egne lånere i reserveringskø i Bibliofil. Er dette ok? Plenumsdiskusjon: Dette er et vanskelig spørsmål med mange aspekter. Grensen i Biblioteksøk i dag er at hver sluttbruker «bare» kan legge inn 10 lån per døgn. Dette gjøres av mange og det blir stadig flere. Beate synes ikke at dette er greit. Det blir veldig uforutsigbart for bestillende bibliotek og deres lånere når lokale lånere prioriteres i reserveringskøen. Hvem er våre brukere? Er det «alle som bor i landet» slik loven sier eller er det min kommunes innbyggere? Det er utfordrende at det er et statlig lovverk som skal effektueres av kommunene. Tanmayo: Biblioteket er gratis, du får det du vil ha, det er ikke noe krav om at du må ha ting NÅ. Biblioteksøk var initiert i bibliotekstrategien. Det gir en følelse av at samarbeidet blir misbrukt når alle nye bøker bestilles til fjernlån. I tillegg har bibliotekene ulik finansiering. Dette er vanskelig å løse dette med hensyn til nasjonale og lokale regler samtidig. Helén tar med innspillet videre.

3 Innspill til bibliotekstrategi 2020 – hvordan jobber vi og hvem gjør hva? v/Beate.

Spørsmålene rundt fjernlånsflyten har flere lag:

(a)           Tekniske muligheter og utfordringer.

(b)           Opphavsrettslige utfordringer.

(c)           Villigheten til å dele egne ressurser med andre. 

Ut fra styrets kompetansesammensetning, er det naturlig at Helén, Tanmayo og Kirsten fokuserer på (a), Siv på (b) og Beate på (c). Ny bibliotekstrategi skal ikke foreligge før i 2020. Det betyr at vi har veldig god tid på å formulere en uttalelse, men det er fint å ha avklart hvem som skal ha fokus på hva.

Kirsten oppretter et felles dokument som alle skriver i. Beate kontakter Heidi Hovemoen angående et notat om transportordningen i nord som skulle sendes til hovedstyret i september. Er dette noe hovedstyret spiller inn til bibliotekstrategien? Diskusjon: Vi har noen retningslinjer som ikke har noen myndighet. Uansett brukes de ikke. Eller? 

Beate spør Cecilia om møteplan for innspillsverksted fremover og sender ut en dato for når vi bør sende fra oss våre innspill. Ann Berit Hulthin siiter i gruppa som representant for NBF.

For strategien er det fire temaer som de ønsker innspill på:

  • digitalt innhold
  • infrastruktur
  • barn og unge
  • formidling

4 Konferanser

Har vi mulighet til å sende noen fra gruppa på følgende konferanser?

  • Halmstadkonferansen i Tønsberg 28.-30. april. «Det relevante bibliotek – i et nordisk perspektiv» Siv?
  • ILDS 2019 (Interlending and Document Supply) i Praha 9.-11.oktober. «Beyond the Paywall: Resource Sharing in a Disruptive Ecosystem» Helén?
  • Korgdagene i Oslo 23.- 24.mai. Tanmayo, Beate?

5 Vervekampanje

Tanmayo trykker opp og legger ut brosjyrer på biblioteksjefmøte. Argumenter for hvorfor folk bør bli medlem hos oss i spesialgruppa: Vi jobber med spørsmål som angår alle. Vi er talerør overfor NBF sentralt og overfor Nasjonalbiblioteket. Vi jobber for at alle skal ha lik tilgang til informasjon. Gruppen jobber sektorovergripende og gir dermed et utvidet perspektiv. Dette settes på agendaen til neste møte: Lage en brosjyre eller utforme en mail med argumenter. Sende den ut på biblioteknorgelista. Sende inn noe på fjernlånsgruppa på NB.

6 Morgendagens veileder arbeidspakke C

I forum til arbeidsgruppa: Rapport fra arbeidsgruppe A, B og C skal ut på høring, og skal inn i en sluttrapport til 1.oktober 2019. 23.januar 2020 avholdes sluttkonferanse. Helén sender ut lenke til fjernlånsgruppa, da ikke alle har fått tilgang til denne informasjonen, og Tanmayo sender ut rapporten på epost. Tanmayo ber i tillegg Britt om å legge til manglende medlemmer i forumet. Kommentar til rapporten fra Tanmayo; se side 29 i rapporten angående bibliotekarenes rolle.

7 Eventuelt

Er det formuleringer i fjernlånsretningslinjene som bør endres? Vi tar opp dette på et senere møte.

Neste fysiske møte blir 24.oktober. Mulig nettmøte 2. uka i september (uke 37). Beate kommer tilbake med dato og klokkeslett.