Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Torsdag 15. mars kl. 17.30 – 18.30

7 frammøte

Dagsorden:

  1. Konstituering av årsmøtet:

Møteleder: Glenn Karlsen Bjerkenes og referent: Helén Sakrihei

  1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
  1. Styrets beretning for perioden mars 2016 – februar 2018 ble tatt til etterretning.
  1. Regnskap for 2016 og 2017 ble lagt fram. Regnskapet er pr i dag ikke godkjent av revisor. Årsmøtet gir det nye styret mandat for å gjøre ferdig og få godkjent regnskapet hos revisor.
  1. Årsmøtet gir det nye styret mandat til å utarbeide budsjett for perioden 2018 – 2020.
  1. Forslag til virkeplan for 2018 – 2010 ble enstemmig vedtatt.
  1. Innkomne saker: Ingen innkomne saker.
  1. Valg

Valgkomiteens leder Cathrine Undhjem la fram forslag til nytt styre, som ble valgt ved akklamasjon.

Det nye styret i spesialgruppa 2018 – 2020:

Leder: Beate Høiby, Elverum bibliotek (ny 2018)

Styremedlemmer:

Kirsten Fausa Storvik, Universitetsbiblioteket i Bergen (ny 2018)

Paulo Bairos, Sørum bibliotek (gjenvalg 2018)

Tanmayo Olsen, Troms fylkesbibliotek (gjenvalg 2018)

Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket (gjenvalg 2018)

Varamedlemmer:

Eva Sauvage, Høgskolen i Sørøst-Norge, Vestfold (ny 2018)

Siv Holt, Kristiansand folkebibliotek (ny 2018)

Revisorer:

Ruth Melinda Killingstad Haugen, Sande bibliotek (ny 2018)

Tone Kjelling, Holmestrand bibliotek (ny 2018)

Glenn Karlsen Bjerknes la fram styres forslag til ny valgkomité, som ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomité:

Leon Bang-Hetlevik, Mandal Bibliotek

Ruth Ørnholt, Hordaland Fylkesbibliotek

Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteket i Oslo

Etter den offisielle delen av årsmøtet var over tok avtroppende leder opp en sak som det nye styret må ta med videre.