Referat fra styremøte NBF Fjernlån og Referanse 08.03.18 på Skype

Tid: Torsdag 8.3.18 09:00-10.30

Deltakere: Glenn Karlsen Bjerkenes, Paulo Bairos, Helén Sakrihei,Tanmayo Olsen og Anita Bunes (referent)
 

Saker:

 • Gjennomgang av forrige referat.
  Til punkt om storbybibliotekene og fjernlån: Både Deichman og Drammen regner med å ha funksjonalitet på plass i løpet av april.
  Til punkt om UHR Bs arbeidsgruppe for kartlegging av fjernlån : Arbeidet er foreløpig lagt på is av praktiske grunner. Saken bør følges opp av det nye styret.
 • Årsmøte NBF
  Glenn deltar, og er referent. For øvrig deltar Helèn.
 • Årsmøte NBF Fjernlån og Referanse
  Glenn, Helén og Paulo deltar fra avtroppende styre. Helén stiller som referent da Anita ikke har anledning til å delta på Bibliotekmøtet.
  Glenn har sendt ut innkalling til årsmøtet til gruppas 83 medlemmer, samt lagt ut på nettsiden.

  1. Beretning fra styret
   Glenn har utarbeidet forslag. Utsendt på mail til resten av gruppa, som leser igjennom og kommer med tilbakemeldinger snarest. Tanmayo laster opp til nettsiden fredag.
  2. Valg
   Paulo, Tanmayo og Helén tar gjenvalg. Glenn og Anita går ut.
   Valgkomitèens forslag til nytt styre ble gjennomgått i møtet.
   Det er behov for nye revisorer.
  3. Valgkomité
   Vi gikk gjennom foreløpig forslag til valgkomitéinnstilling. Innstillingen presenteres på årsmøtet.
  4. Regnskap
   Det jobbes med å få regnskap revidert innen årsmøtet.
  5. Budsjett
   Bør bygge på regnskap. Glenn/Paulo setter opp et utkast, sender til resten av gruppa for gjennomsyn på mail. Skal framlegges på årsmøtet.
  6. Virkeplan 2018-2020
   Virkeplanen gir føringer for det nye styret. Bør være generell. Vi diskuterte endringer og tilføyelser. Enighet om å beholde pkt 1 og 2, men omformulere. Pkt 3-7 beholdes som de er. Nytt punkt om referansearbeid bør utformes. Tanmayo lager forslag til utforming og sender til resten av gruppa på mail. Legges på nett i forkant av årsmøtet, som en del av årsmøtepapirene.
 • Saker til neste styre
  1. Studietur og aktivitetsmidler
   Søkt om aktivitetsmidler. Fått 7500,- (halvparten av det som ble søkt om). Blir opp til det nye styret om de vil benytte midlene (blir utbetalt hvis turen gjennomføres).
  2. Diverse
   Vi diskuterte øvrige kommende saker til neste styre.
 • Neste styremøte blir i mai i Oslo. Avtroppende leder deltar.
 • Eventuelt
  Ingen saker.