Beretning for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

1. Styrets sammensetning:

Glenn Karlsen Svaan Bjerkenes (Universitetsbiblioteket i Oslo, HumSam-biblioteket), leder
Anita Bunes (Nord-Odal Bibliotek), sekretær
Helen Sakrihei (Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket), styremedlem
Paulo Bairos (Sørum Bibliotek), kasserer
Tanmayo Olsen (Troms Fylkesbibliotek), webansvarlig
Solveig Wikstrøm (CRIStin), styremedlem fra mars 2016 til mai 2017)

Revisorer: Inger Lise Andersen og Jan Tore Dahl (Deichmanske bibliotek)

Valgkomite: Berit Borgen (Holmestrand bibliotek), André Bialk (Høgskolen i Oslo og Akershus), Cathrine Undhjem (Akershus Fylkesbibliotek)

Styret har i perioden mai 2016 – mars 2018 avholdt 7 styremøter: 09.05.16, 15.09.16, 31.10.16, 02.02.17, 04.05.17, 14.09.17, 08.03.18. Ellers konferert på e-post og telefon.

2. Deltakelse på kurs, konferanser og seminarer:

Solveig Wikstrøm, Helén Sakrihei og Glenn Karlsen Bjerkenes deltok på 12th Nordic ILL 2016, «Oh My! Connecting Users to What They Want» . Her deltok også Leon Bang-Hetlevik (Mandal Bibliotek), som mottok reisestipend på kr 5000,-. Han skrev en rapport som ble publisert på gruppas nettside.

Tanmayo Olsen og Paulo Bairos deltok på vegne av styret på NBFs organisasjonsmøte i Oslo 19-20.10.16.

3. Medlemmer:

Gruppen hadde 85 medlemmer ved utgangen av 2017. Det er en nedgang på 6 fra forrige periode.

4. Økonomi:

Økonomien er god. Se ellers regnskap for nærmere detaljer.

5. Aktiviteter:

Hovedtema for perioden: Gruppen har hatt særskilt fokus på fire områder:

  • Samhandling og samarbeid mellom folkebibliotek og fagbibliotek. Etter systemskifte i UH-sektoren har det vært vanskelig for folkebibliotekene å skaffe materiale gjennom Oria. Styret har hatt jevn dialog med BIBSYS for å skape en bedre og mer effektiv fjernlånsflyt gjennom Oria. Styrets leder har også samarbeidet med NBFs leder Mariann Schjeide om et purrebrev sendt til BIBSYS. Ny fjernlånsfunksjonalitet i Oria kom på plass i februar 2017.
  • Nye biblioteksystemer, og fjernlånfunksjonalitet i disse. Flere bibliotek har i styrets periode tatt i bruk nye biblioteksystem som ikke har støtte for fjernlån. Styret har anmodet og purret bibliotekene om å prioritere fjernlånsmodul, og invitert til dialogmøter underveis.
  • Biblioteksøk. Gruppa har hatt en aktiv dialog med Nasjonalbiblioteket og bidratt med brukertesting og innspill til utviklingen av Biblioteksøk.
  • Morgendagens veileder, et prosjekt gjennomført av Vestfold-bibliotekene. Prosjektet undersøker morgendagens behov for referanse- og veiledningstjenester i biblioteket. Styret har fungert som en referansegruppe for prosjektet, og kommet med tilbakemeldinger underveis.

Foredrag fjernlån: Glenn Karlsen Bjerkenes holdt et plenumsforedrag på konferansen «KORG-dagene» på Høgskolen i Oslo og Akershus med tittel «Fjernlån for dummies» 01.06.17.

Styret arrangerte 14.03.18 et parallellseminar på Det 76. norske Bibliotekmøte i Sandefjord, med tittel «Fjernlånet i Norge, hvor er vi på vei?». På seminaret holdt Ruth Ørnholt (Hordaland Fylkesbibliotek) og Sigbjørn Hernes (Høgskolen i Innlandet) hvert sitt innlegg.

Svar på henvendelser: Spesialgruppa har gjennom 2-årsperioden svart på flere henvendelser angående fjernlån fra forskjellige avsendere.

Oslo, 5. mars 2018

For styret i NBF Fjernlån og Referanse, Glenn Karlsen Svaan Bjerkenes