Referat fra styremøte torsdag 14. september 2017 i Oslo og på Skype

Sted: HumSam-biblioteket, Oslo
Til stede: Glenn Karlsen Bjerkenes, Paulo Bairos, Anita Bunes (referent).
På Skype: Helén Sakrihei,Tanmayo Olsen

 

 

 • Det 76. norske bibliotekmøte (14-16. mars 2018 i Sandefjord)
 • Glenn har sendt inn forslag til seminar i regi av fjernlånsgruppa:
  Fjernlån i Norge – status i dag. Vi venter på tilbakemelding fra NBFs sentralstyre.
  Det er interesse for at gruppa bidrar med et seminar.
  Helen skal delta på fagdag i Bodø og snakke om Biblioteksøk. Kanskje kan det være interessante innlegg der med tanke på seminaret.
  De tekniske aspektene ved fjernlånssituasjonen er viktige og interessante å få belyst.
 • Vi søker aktivitetsmidler til de som skal reise.

 

 • Fjernlån fra storbybibliotekene
 • Status v/ Glenn:
  Deichman opererer fremdeles med høst 2017 som aktuelt tidspunkt for lansering av fjernlånsfunksjonalitet i Koha. Avhenger av leverandørfirma i Wales.
  Fjernlånsgruppa følger med de neste månedene.
  Drammen: Tar i bruk Quria (Axiell). Se artikkel i Bok og bibliotek nr 2 2017. Mangler fjernlånsfunksjonalitet.
  Felles anbud – Storbybibliotekene. Ledet av Stavanger. Delt på Biblioteknorge. Står ingenting om fjernlån. Fjernlånsgruppa følger opp. Felles anbud også i Vestfold-bibliotekene. Har ikke kommet så langt ennå.
  Fjernlånsgruppa fortsetter å følge med på og jobbe med disse sakene.

 

 • Biblioteksøk – status v/ Hélen
 • Prøvedriftsfase ut året med Troms, Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal som testbrukere. Viktig å få sluttbrukere til å teste ut.
  Tanmayo: Det har vært litt trøbbel med Micromarc (eksempel: LII havner i en plukkliste som er ukjent for brukerne).
  Feilmeldinger sendes bibsok@nb.no -> Bibliotek-Systemer.
  Orientering fra NB på møte med fylkesbibliotekkollegiet i september. Nasjonal lansering av Biblioteksøk på nyåret.
  Utfordringen er stadig deduplisering, og ulike varianter av lokal katalogiseringspraksis. Bruk av ISBN er også problematisk grunnet bruk av flere ISBN på samme tittel.
  Det er færre dubletter, men det er også blitt slått sammen ting som ikke skal slås sammen.
  Nordfylkene opplever fremdeles variabel, og ofte veldig lang, leveringstid.  Prinsippet som er satt opp for låneveiene er nærmeste ledige bok. Låneveiene som nå er satt opp er:
 1. Ledig hos hentebiblioteket
 2. Ledig hos næraste bibliotek i transportrute
 3. Ledig hos eige fylkesbibliotek – eller bibliotek i fylket
 4. Ledig hos Depotbiblioteket
 5. Ledig hos tilfeldig valt bibliotek i same region
 6. Ledig hos tilfeldig valt bibliotek i ei samling med bibliotek som er spreidde rundt heile landet. Etter desse kriteria:
  1. Innanfor same bibliotektype (folkebibliotek mot folkebibliotek, UH-bibliotek mot UH-bibliotek)
  2. Ope fleire enn 3 dagar i veka
  3. Balanse ytar/nytar
  4. Fleire eksemplar inne
  5. Eksemplar inne
  6. Deretter blir stader med utlånte eksemplar vurderte i den same rekkjefølgja.

(https://bibliotekutvikling.no/ressurser/biblioteksok/)

 • Troms samler opp sine erfaringer. Det skjer en del «rare» ting som ikke er logisk for de små bibliotekene. Viktig å sende inn feilmeldinger og kommentarer fortløpende.
  Viktig at meldinger som omhandler de enkelte systemene kommer fram til leverandørene, som i sin tur må tilpasse sine systemer. Informasjon er viktig!
  Fremdeles er ikke tidsskrift, artikler eller deler av bøker med i Biblioteksøk.
  UH-bibliotekene er også med i Biblioteksøk.
  Fjernlånsgruppa har Biblioteksøk som fast punkt på sine møter. Viktig med tett oppfølging.

 

 • UHR Bs arbeidsgruppe for kartlegging av fjernlån
 • Universitet- og Høgskolerådets bibliotekutvalg satte i juni ned en arbeidsgruppe for kartlegging av fjernlån. Bakgrunnen er behov for å utrede omfanget og kostnadene ved fjernlån. Glenn deltar fra NBFs spesialgruppe for fjernlån. Helén er også med, som NBs representant.
  Bra og viktig med deltakelse fra fjernlånsgruppa. Glenn og Helén holder oss andre fortløpende oppdatert, og tar med viktige saker fra oss inn til arbeidsgruppa.

Det er mange viktige punkter som skal utredes, og ferdigstilles i en rapport.

 • «Morgendagens veileder»
 • Prosjekt om bibliotekarrollen i en ny tid. Forprosjekt: «Grevlingen revisited». Man har nå fått midler til et hovedprosjekt.
  Glenn deltatt innovasjonsdag, som et kick-off for videre arbeid.
  Ønske om at noen fra folkebiblioteksektoren også deltar, siden prosjektet handler om formidling/veiledning i folkebibliotek. ->Tanmayo.
  Veldig nyttig at fjernlånsgruppa deltar i dette arbeidet. Vi jobber mest med fjernlån, mens det vies mindre oppmerksomhet på den andre delen av spesialgruppas ansvar (referanse).
  Hvilke aspekter ønsker vi i gruppa å ha fokus på?
  Det skal foretas en innbyggerundersøkelse via et innleid firma (er på anbud). Det skal undersøkes hva slags informasjonsbehov folk vil ha folk i framtiden.
  Fjernlånsgruppas medlemmer er føyd til i prosjektets mailingliste. Vi skal brukes som referansegruppe, være observatører og ta innspill med tilbake til gruppa, i tillegg til å delta i deler av selve prosjektet (Arbeidsgruppe C).
  Neste møte: 10. okt på HIOA. Tema: Bibliotekarrollen. Med Idunn Bøyum og Heidi Kristin Olsen. Arb.gruppe C. Tanmayo kan ikke delta. Paulo eller Anita sjekker om de har mulighet.
 • Eventuelt
 • Studietur til NB. Paulo sender en statusmail for gruppas økonomi umiddelbart etter møte. Hvis vi har økonomi til det, ønsker gruppa å ha sitt første styremøte i 2018 i Mo i Rana.
 • Viktig at vi søker aktivitetstilskudd for kommende periode.
 • Vi deltar ikke i Paris i år. Det blir heller ikke lyst ut stipend.
 • Spørsmål fra Anita om Oria og låntaker-id. Fornying og annen administrasjon av lån skjer nå gjennom eget biblioteksystem. Vi får ikke en samlet liste over alle lån hos långivende bibliotek. Det har kommet spørsmål omkring dette. Bibsys har sendt ut informasjon hvor det blir forklart, men veldig teknisk beskrivelse. Glenn følger opp med Bibsys. Situasjonen er den samme mellom Alma-bibliotekene.
 • Kan være nyttig med et styremøte på et av folkebibliotekene for å se ting i praksis hos hverandre.
 • DFB åpnet for fjernlånsbestillinger igjen i mai, og for bokpakkebestillinger i forrige uke. Stor pågang!