Referat fra styremøte torsdag 4.mai 2017 i Oslo

Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo
Til stede: Glenn Karlsen Bjerkenes, Tanmayo Olsen, Helén Sakrihei, Solveig
Wikstrøm, Paulo Bairos, Anita Bunes (styremedlemmer)
Aslak Sira Myhre, Nasjonalbibliotekar (invitert av gruppa)

Saker:
1) Besøk av Nasjonalbibliotekaren – status fjernlånsbilde – ref. artikkel i BoB «Nasjonalt tilsynsorgan nå!» av Beate Høiby. Hvem har ansvaret?

Nasjonalbibliotekaren setter pris på muligheten for å komme og snakke.

Tilsynsmyndighet: NB har tilsynsmyndighet ihht Bibliotekloven – den samme som ABM-utvikling hadde. Ingen stor endring kom med NB.

Bibliotekloven er kortfattet. Store tolkningsmuligheter.

Fjernlån:

Retningslinjer finnes. Hva gjør NB når noen ikke følger reglene?
Muligheter:
a. Nytt detaljert regelverk utarbeides av NB. Hvordan ville dette bli tatt imot av bibliotekmiljøet? Hvilke sanksjoner finnes?
b. Forslag til nytt regelverk sendes på høring. Innspill danner så danner grunnlag.

Problemet: Bibliotekfolk er uenige med hverandre, ikke med NB. Men grunnleggende innstilling er positiv til fjernlån.

Undersøkelse i 2014 konkluderte med at det ikke var ønske om nye retningslinjer.

Hva er annerledes nå?

1. Alma. Problematikk ift NCIP og fjernlånshåndtering. Forbigående problem, og langt på vei løst nå, ihvertall når det gjelder monografier.
2. Store folkebibliotek som Deichman og Drammensbiblioteket, som har konvertert til nye biblioteksystem uten fjernlånsfunksjonalitet. Også dette er en forbigående faktor, det jobbes med løsninger.

Hva gjør så NB?

LANSERING AV BIBLIOTEKSØK. Forhåpentligvis en revolusjon i fjernlånet. Lånerinitiert fjernlån – ikke lånerstyrt. Sendes i disse dager til testing i Sør- og Nord-Trønelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms.
Avventer lansering til bl a Deichman har fjernlånsløsning på plass (høst 2017?)
Stor utfordring med deduplisering, men altfor forsinkende å vente med lansering til alt er perfekt.
NB vil basere seg på tilbakemeldinger på feil, og påfølgende feilretting.
I de tilfellene hvor kostader påløper grunnet feil, vil disse refunderes fra NB.

Biblioteksøk fordrer størst mulig grad av enhetlige data. Derfor tilbyr NB metadata til folkebibliotekene. Undersøkelse om bruk av data fra Bokbasen ute i disse dager.

Strukturen styres av låneveiene, som kjapt kan endres ved behov. Mest mulig kanaliseres via Depotbiblioteket.
Skjerming må være mulig. «Stille samlingen til rådighet for Norges befolkning» betyr ikke at alt skal måtte sendes på fjernlån alltid.Hensikten med fjernlånssystemet er ikke å gi alle lånere samtidig tilgang til nyeste Nesbø, men til bredden.
Det må være regler for hva som kan skjermes og ikke.

TRANSPORTORDNING I ALLE FYLKER. NB ansvar for finansiering for å utjevne.

Nasjonalbibliotekaren mener med andre orf løsningen er at NB tar ansvar for protokollene og systemene slik at ting fungerer.

E-bøker: Helt annen problematikk. Bibliotekene helt andre, mer begrensede rettigheter. Konsortieavtalene som vi kjenner dem i dag er ute i 2018. Det nye systemet er utarbeidet mellom forlag, rettighetshavere, forfattere.

Nasjonal lisens til bruk i bibliotekene på alt som pliktavleveres framforhandlet av NB.

Gruppa oppfordret Aslak Sira Myhre til å sammenfatte tankene framlagt i møtet og sende som tilsvar på Biblioteknorge, evt artikkel til Bok og Bibliotek. Viktig om overordnet tenkning, perspektiver og strategier i NB som vil være nyttig for alle å lese.

2) Oppfølging, kommentarer og innspill til forrige referat:

Intet å bemerke

3) Diskusjon av Sentralstyrets dokument «Notat fra møte om organisasjonsutvikling»

Notatet ble gjennomgått.
Oppfordring om bruk av Basecamp.
Gruppa har hittil brukt Google docs, kommunikasjon pr mail etc.
Noe av poenget med Basecamp er at arbeidet vårt skal være synlig for andre.
Fra nå av legges nye dokumenter i Basecamp. Tanmayo oppretter egen for gruppa.

Gruppa setter av et punkt på hvert møte til å ta opp saker fra NBF sentralt.

4) Status og oppfølging fjernlån Deichmanske bibliotek og Drammensbiblioteket

Deichman (Koha): Kommer i løpet av høsten. Et engelsk firma jobber med å utvikle fjernlånsløsning f. Operativt høsten 2018. (Supplere med info i mail fra Jonas Arntzen)

Drammensbiblioteket (Quria): Glenn tar kontakt. Gruppa følger opp videre.

5) Biblioteksøk – status v/ Hélen

(se også punkt 1)
Testversjon 29. mai – både sluttbrukere og bibliotekarer. Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Troms og Nordland.
Informasjon bør legges både på NBs sider, men også deles videre via folkebibliotekene.
Det jobbes iherdig med deduplisering.
Alle konsortiebibliotek (altså tidligere Bibsys-bibliotek) er med i denne versjonen.

Nyttig med statistikk for søk. Både hvilke søk som ikke gir treff, men også de som GIR treff men som man ikke får tak i på fjernlån.

6) Oppfølging av Alma/Oria-NCIP

Det meste fungerer nå greit!

Kunne vært greit med hjelpetekst/forklaring i bestillingssituasjonen (Utarbeides av gruppa i samarbeid med BIBSYS?)
Nødvendig med tydelig beskjed til folkebibliotekene om at ting nå er på plass? Mail fra BIBSYS på Biblioteknorge 8/2-17 med link til veiledning, men beskjeden kan oppfattes som litt kryptisk?

Alma-bibliotekene: Får ikke sendt meldinger til bibliotek utenfor konsortiet (må bruke mail)

Bestilling av artikler i e-tidsskrifter: Noen bibliotek har laget en «nødløsning» som gir låntaker en bestill-knapp, men løsningen blir ikke riktig i Alma-systemet. UB har ikke aktivisert den.

7) «Fjernlån for dummies» – KORG-dagene

Glenn deltar. Oppdrag fra Høgskolen. Oppsummerer ift utvikling, historikk, «oversiktsbilde», utfordringer, trender i tiden.
Konferansen blir streamet.
Meld inn til Glenn om vi ønsker at han skal ta opp spesielle problemstillinger.

8) Møte med befaring på Depotbiblioteket?

Forslag:
Torsdag 14. september. Mulig overnatting fra onsdagen før. Noen kan overnatte privat.
Paulo/Helén sjekker litt pris ift overnatting og reise for gruppa og setter opp et regnestykke.

Omvisning og orientering ved Helèn. Automatlageret + digitalisering.

9) Eventuelt

Økonomi – Paulo
Det vi bruker penger på er reiseutgifter (deltakelse på møter&seminarer) + stipend

Stipend ILDS 2017 Paris? Ikke stor søkning til tidligere stipender.
Prioritere at en fra fjernlånsgruppa drar? Vurderes i sammenheng med avklaring om hvorvidt Helèn deltar fra NB, og med evt overnattingstur til Mo i Rana.