Referat fra styremøte torsdag 2. februar 2017 i Oslo

Sted: Blindern, Oslo
Til stede: Glenn Karlsen Bjerkenes, Tanmayo Olsen, Helén Sakrihei, Solveig
Wikstrøm, Paulo Bairos, Anita Bunes
På skype: Asbjørn Risan

Saker:

1. Oppfølging, kommentarer og innspill til forrige referat:
http://referanse.norskbibliotekforening.no/2016/11/referat-fra-styremote-mandag-31-oktober-2016-i-oslo/

Ingenting å bemerke.

Rapport fra Nordill 2016 på nettsiden – Tanmayo retter opp tekstformatering og legger inn bilde av stipendmottaker.

2. Status og oppfølging av fjernlånstjenester hos Deichmanske bibliotek

Ingen endring siden sist. Det er ennå ikke mulig å håndtere fjernlån gjennom Koha.

3. Styremøte NBF sentralt

Glenn har som gruppas leder blitt invitert til å delta på møte 15.2.17.
Temaer:
-Orientering om gruppas arbeid
-Innføring NCIP, herunder Oria/Alma-utfordringer og –status
-Deichmanske bibliotek og Koha – hvordan møte utfordringene med manglende fjernlånsfunksjoner
-Biblioteksøk
-Evt innspill sendes Glenn.

4. Biblioteksøk

Helén orienterte.
2 hovedutfordringer:
1. Dubletter. Særlige utfordringer knyttet til serie-isbn, og ulik praksis for registrering av tittel
2. Alma. Problemer knyttet til leveranser fra ExLibris, blant annet med sjekk av utlånsstatus (om boka står på hylla)og utlånspolicy.
Gode erfaringer med samarbeidet med Bibliotek-Systemer.
Lansering ikke tidfestet.

5. Økonomi
Paulo jobber med ferdigstilling av regnskap 2016.
Sender mail til gruppa når tallene begynner å bli klare.

6. Masteroppgave om fjernlån

Beate Høiby (Elverum bibliotek) er i gang med sin masteroppgave i Bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har meldt inn følgende tema for oppgaven: «Fjernlån og innlån mellom folkebibliotek i Norge». Gruppa drøftet ulike innfallsvinkler sett fra sitt ståsted, etter ønske fra Beate.
Anita har gitt tilbakemelding til Beate.

7. Innføring av NCIP i Alma/Oria – Skypemøte med Asbjørn Risan, BIBSYS

Risan orienterte:

-Noen bibliotek mangler NCIP-profil i Base Bibliotek. Bibliofil har meldt tilbake at det dreier seg om grunnskolebibliotek, og at det er på trappene. Det mangler tilbakemelding fra Mikromarc, men de meldte i desember at alle Mikromarc-bibliotek hadde implementert NCIP.
-Denne versjonen støtter kun monografier
-Artikkelbestillinger: Finnes ikke støtte for dette i NCIP pr i dag. Dette er noe systemleverandørene må få på plass, og NB tar opp saken på neste møte i systemleverandørgruppa. Inntil videre må folkebibliotekene bestille artikler slik som vi bestiller alt materiale pr i dag (manuell registrering i eget system). Gjelder også foreløpig for
-Håndtering av hefter. Utfordringen er Alma-relatert. Bibsys vet ikke pr i dag hvordan dette skal løses, eller når en løsning vil komme på plass.

8. -Informasjon til bibliotekene utenfor utenfor Bibsys-konsortiet vil legges på Bibsys’ nettsider, sendes ut på Biblioteknorge-lista samt på mail til folkebibliotekene (adresser mottatt fra NB).
-«Min konto» i Oria – ikke for bibliotek. Administrering av lån i eget system.
-Fremdeles noen problemer hos Tidemann, som skyldes problemer i om Alma.
-Nesten klart for å rulle ut funksjonaliteten nå. Det er snakk om dager.

Open access (se forrige referat): Det jobbes med å få en open access-indikator på postene, ser ut til å være mulig, meldt til Ex Libris, vet ikke når det kommer.

9. Kronikk til Bok og bibliotek – Myndighet til å sikre fjernlånssamarbeidet – nasjonalt tilsynsorgan

Beate Høiby har skrevet kronikken, som kommer i neste nummer av Bok og bibliotek.

10. Neste møte: Torsdag 27. april 10-14 på Nasjonalbiblioteket, Oslo.

Gruppa ønsker møte med befaring på Nasjonalbiblioteket i Rana høsten.