Referat fra styremøte torsdag 15. september 2016 i Oslo

Dato: 15. september 2016
Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo
Til stede: Glenn Karlsen Bjerkenes, Tanmayo Olsen, Helén Sakrihei, Solveig
Wikstrøm, Paulo Bairos, Anita Bunes

Saker:
1. Gjennomgang av referat fra forrige møte
Ingen bemerkninger

2. NORDILL 2016 – Stipend og deltakelse
Fjernlånsgruppa har lyst ut stipend. Kun èn søknad innkommet. Stipend på kr 5000,- tildelt Leon Bang-Hetlevik fra Mandal bibliotek. De skal i gang med et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket om hva viruell virkelighet kan bety for bibliotekene i framtiden . Kanskje vil et virtuelt bibliotek innebære deling av samlinger også over landegrensene.
Glenn deltar fra UBO (jobb)
Helén deltar fra NB (jobb)
Solveig er vår representant fra styret.

3. NBF Organisasjonsmøte
19.-20. oktober på Thon Hotel Linne, Oslo
Glenn, Tanmayo og muligens Paulo deltar fra styret.
Neste år bør gruppa planlegge å avholde styremøte under organisasjonsmøtet.

4. «Grevlingen revisited» – Forprosjekt Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Om referansebibliotekaren som informasjonskonsulent. Forprosjekt fått støtte fra Nasjonalbiblioteket. Hovedprosjekt under planlegging.
Glenn, Tanmayo og Solveig deltar som representanter fra NBF Fjernlån og Referanse på Workshop 21.10.
Vi i styret syns prosjektet er svært interessant, vil følge det nøye framover og delta i den grad det er mulig og ønskelig.

5. NCIP – Status v/Helén
Det meste fungerer nå mellom Alma, Bibliofil og Mikromarc. Bestilling, avbestilling, fornying ok. Testing vært gjennomført i 37 ulike bibliotek. Noen skjær i sjøen (Alma-relatert) – handler om flere bestillinger samme dag, flerbindsverk, artikkelkopier og mikrofilm. Det jobbes videre med problemstillingene.
NCIP via tredjepart (Oria) ferdig utviklet – klart for testing nå.
Asbjørn Risan fra Bibsys deltar på neste styremøte for å fortelle mer om status da.

6. Biblioteksøk
Bibliotek-Systemer vunnet anbudet, og er godt i gang med arbeidet. Lansering på nyåret. Utfordring: Deduplisering.
NB behov for testbibliotek. Nord-Odal og Sørum representert i styret, forespurt og svart ja. Testing i oktober/november.

7. Deichmanske bibliotek og fjernlån
Deichmanske bibliotek går over til biblioteksystemet Koha. Koha har pr i dag ikke støtte for fjernlån. Deichmanske ga beskjed på diskusjonslista Biblioteknorge at fjernlånet stengtes fra 5.9.16. Tilsvar fra fjernlånsgruppa på Biblioteknorge at vi syns det er svært uheldig at landets største folkebibliotek skal ta i bruk et biblioteksystem uten fungerende fjernlånsfunksjonalitet. Vi håper Deicmanske bibliotek prioriterer utvikling av fjernlånsfunksjonalitet i tiden fremover, slik det gis uttrykk for.
Deltakelse i fjernlånssamarbeidet er ikke valgfritt. I Nasjonalbibliotekets retningslinjer for fjernlån, sist revidert i 2014, heter det:
«Fjernlån er indirekte nedfelt i Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985. I § 1 står det at folkebibliotekene er del av et nasjonalt biblioteksystem og at de skal stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. I § 3 står det at bibliotekene skal følge felles regler for lånesamarbeid. Dette innebærer at folkebibliotekene ikke kan reservere samlingene kun til bruk for innbyggere i egen kommune.»

Vi ønsker å følge saken nøye i tida framover. Avklarer evt oppfølging av NBF sentralt, og inviterer eventuelt representant fra Deichmanske bibliotek til neste styremøte for å fortelle om framdriften knyttet til utvikling av fjernlånsfunksjonalitet, og reflektere sammen med styret.

8. Økonomi, bank og foretaksregister
Ny bedriftskonto opprettet i DnB for Fjernlånsgruppa. Paulo er hovedbruker og Glenn har tilgang.
Brønnøysundregistret oppdateres i etterkant (nåværende adresse=c/o Fylkesbiblioteket i Akershus, etter forrige styreleder Cathrine.).

9. Eventuelt
Ny forskrift om avleveringsplikt på høring med frist 23/9. NBF er høringsinstans.
Styret i fjernlånsgruppa ser positivt på forslagene i pkt 1.3.1 vedrørende digitale brukstillatelser både i UH-sektoren og folkebibliotek/andre offentlige bibliotek.
Meldes inn til NBF sentralt innen høringsfristen.

Nord-Odal, 20.5.16 – referent Anita Bunes