Referat fra styremøte mandag 9. mai 2016 i Oslo

REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I NBF FJERNLÅN OG REFERANSE
Dato: 9. mai 2016
Sted: AFKs lokaler i Galleri Oslo
Til stede: Cathrine Undhjem, Tanmayo Olsen, Helén Sakrihei, Glenn Karlsen Bjerkenes, Solveig Wickstrøm, Paulo Bairos

Saker:
1. Gjennomgang av referat fra årsmøte
Presentasjon av styret og gjennomgang av arbeidsoppgaver.

2. Konstituering av styret
Leder: Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteketi Oslo, HumSam
Sekretær: Anita Bunes, Nord-Odal bibliotek
Kasserer: Paulo Bairos, Sørum bibliotek
Webansvarlig: Tanmayo Olsen, Troms fylkesbibliotek
Styremedlemmer: Helén Sakrihei, NB Depotbiblioteket og Solveig Wikstrøm, CRISTin

3. Gjennomgang av årsberetning/rutiner
Kort orientering til de nye i styret om deltakelse på konferanser, medlemskap, aktiviteter og støtte til disse.

4. Gjennomgang av virkeplan/hva skal fjernlånsgruppa fokusere på i perioden?
Dokumentleveranser etc: Idunn-tidsskrifter kan bli gratis tilgjengelig. CRISTin: slått sammen med Open Access.

Møter/seminarer: Trenger ikke være eksterne.
Invitere Asbjørn Risan fra Bibsys til et styremøte i fjernlånsgruppa for å snakke om Alma/Oria/NCIP?

Digitale lån: Viktig at fjernlånsgruppa følger opp.

Se også øvrige punkt fra virkeplanen i sakene under.

5. Oria – hva er nytt på fjernlånsfronten?
Testing NCIP mot depotbiblioteket snart i gang.
Andre testbibliotek også på plass.

6. Biblioteksøk
Bibliotek-Systemer vunnet anbudet. Ny pilot i september. Lansering i løpet av året. Utfordringer: Deduplisering og dokumentflyt.
Nødvendig med testing også fra de tre nordligste fylkene, som mangler transportordning.

7. 12th Nordic ILL København
12.-14. oktober. Hvem deltar? Utlyse stipend? Husk/sjekk frister på hjemmeside/Facebook. Program ennå ikke klart.

8. Ny anbefaling e-bokmodell. Hva med fjernlån?
Tinnesand: Ingen begrensninger i klikkmodellen. Men: Må være tilknyttet de ulike bibliotekene.
Hva med kulturfond-bøker på e?
Samarbeid mellom alle fylker -?
NB: «backlist»?
Teknisk tilrettelegging av BS Weblån og eBokBib en formidabel oppgave.
Kostnader: Hjemmebibliotek styrer?
Regnes først som et lån når 20% av boka er lest (eBokBib?).

Fagsektoren: Utenom dette. E-ressurser kan kun deles med studenter/ansatte (unntatt det som er offentlig tilgjengelig).
Stadig mer midler brukes på e-ressurser, mens lånerne gjerne etterspør det fysiske materialet.

9. Annet/informasjon fra forrige styre/videreføring til nytt styre
Ønsker fra deltakerne på fjernlånsseminaret i oktober – hva skal gruppa jobbe videre med?
Samarbeid på tvers og Alma/Oria – viktige tema
Huskeliste – anbud transportordning sendt alle fylkesbibliotek (gjelder folkebiblioteksektoren).

Nord-Odal, 20.5.16 – referent Anita Bunes