Referat fra årsmøte for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Torsdag 10. mars 2016 kl. 17.30-18.30 på Clarion Hotel The Edge, Tromsø
8 frammøtte til og med sak 5, deretter 9 frammøtte.

DAGSORDEN:

1. Konstituering av årsmøtet
– Møteleder: Cathrine Undhjem og referent: Ellen Hermanrud

2. Innkalling og dagsorden ble godkjent

3. Styrets beretning mars 2014 – februar 2016 ble tatt til etter retning

5. Revidert regnskap for 2014 og 2015 ble lagt fram uten anmerkninger

6. Budsjett for perioden 2016-2018 ble lagt frem uten anmerkninger

7. Forslag til virkeplan for perioden 2016–2018 ble enstemmig vedtatt med nytt punkt
4: Bidra til et godt samarbeidsklima mellom alle deler av biblioteksektoren.

8. Forslag til vedtekter for spesialgruppa enstemmig vedtatt

9. Forslag fra styret til navneendring av spesialgruppa.
Styrets forslag: Spesialgruppen for referanse og fjernlån.
Forslag fra Salen: NBF fjernlån og referanse. Forslag fra salen enstemmig vedtatt.

10. Innkomne saker
Ingen saker meldt.

11. Valg
Valgkomiteen la fram forslag til nytt styre, som ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteen har ikke lyktes med å finne en leder av gruppa. Forslag fra valgkomiteen var at Cathrine Undhjem innkaller til det nye styrets første møte, der styret konstituerer seg selv. Dersom det ikke da lykkes å få en leder, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å få valgt en leder av spesialgruppa. Forslaget vedtatt.

Valgkomiteens innstilling til valgkomite og revisorer ble også valgt ved akklamasjon.

Det nye styret i spesialgruppa 2016-2018:
Anita Bunes, Nord-Odal bibliotek (attval)
Tanmayo Olsen, Troms fylkesbibliotek (ny)
Helen Sakrihei, NB Depotbiblioteket (attval)
Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteket i Oslo, HumSam (ny)
Solveig Wikstrøm, CRISTin (ny)
Varamedlem: Paulo Bairos, Sørum bibliotek (ny)

Valgkomite for spesialgruppa 2016-2018:
1. Berit Borgen, biblioteksjef, Holmestrand bibliotek
2. André Bialk, rådgiver, HIOA
3. Cathrine Undhjem, nestleder, Fylkesbiblioteket I Akershus

Revisorer:
Inger-Lise Andersen, Deichmanske bibliotek
Jan Tore Dahl, Deichmanske bibliotek

Etter den offisielle delen av årsmøtet var over tok avtroppende leder opp et par saker som det nye styret må ta med videre.

Porsgrunn, 15. mars 2016
Ellen Hermanrud

Referatet og øvrige papirer legges ut på Spesialgruppas hjemmeside: http://referanse.norskbibliotekforening.no/