Virkeplan for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2016-2018

Virkeplan 2016-2018

1. Følge opp og komme med innspill til arbeidet som gjøres i forbindelse med fjernlån/lånerinitiert innlån.
Dette gjelder blant annet samarbeidsløsning mellom biblioteksektorene (Alma/Oria/ NCIP).

2. Følge utvikling når det gjelder dokumentleveranser og digitalisering og sluttbrukers tilgang. Arbeide sammen med aktører i og utenfor NBF for å få til avtalelisenser både i universitets- og høgskolesektoren og i folke- og skolebiblioteksektoren. Støtte aktuelle aktører i arbeidet med å gjøre norsk forskning åpent tilgjengelig (Open Access).
(«Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig.»
– Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter)

3. Følge og delta i arbeidet som gjøres i tilknytning til Biblioteksøk, særlig med fokus på fjernlånstrafikk og dokumentflyt.

4. Arrangere møter med tema fra gruppens interesseområder.

5. Arbeide for å muliggjøre formidling av digitale lån.

6. Delta og medvirke på aktuelle/relevante konferanser og seminarer nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

7. Dele ut reisestipend til medlemmer for å delta på aktuelle konferanser og seminarer.

10.02. 2016 – Styret