Vedtekter for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

Styrets forslag til vedtekter for spesialgruppa

§ 1 Formål
Norsk Bibliotekforenings fjernlånsgruppe skal arbeide med aspekter knyttet til fjernlånsvirksomhet. Vi skal ta initiativ til kontakt og samarbeid med aktuelle parter innenfor områder som fjernlånssamarbeid, transport, retningslinjer for fjernlån, lån av digitale ressurser, opphavsrett og kommunikasjon mellom ulike systemer.
Spesialgruppen skal virke i samsvar med Norsk Bibliotekforenings vedtekter.

§ 2 Medlemskap
Alle medlemmer i Norsk Bibliotekforening kan bli medlemmer i spesialgruppen. Alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening og spesialgruppen for inneværende år har stemmerett. Hvert medlem har én stemme og kan ikke stemme ved forfall. Institusjoner kan avgi stemme ved fullmakt.

§ 3 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 4 Årsmøte
Årsmøte avholdes annet hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 1 måneds varsel. Saker som skal behandles må sendes styreleder innen 2 uker før årsmøtet. Innkalling og saksliste skal sendes alle medlemmer senest 1 uke før møtet.
Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan for kommende periode, budsjettforslag og innkomne forslag.
Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, revisorer og valgkomité. Beslutninger treffes med alminnelig flertall.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 6 Styret
Spesialgruppen ledes av et styre med 4-10 medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg selv.

§ 7 Regnskap
Regnskapet følger årsmøteperioden. Regnskapet revideres av 2 revisorer valgt av årsmøtet.

§ 8 Vedtektsendringer
Årsmøtet kan stemme over endringer i disse vedtektene. Vedtektsendringer vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer.
***
Disse mønstervedtektene er utarbeidet i henhold til Norsk Bibliotekforenings vedtekter. NBFs Mønstervedtektene er vedtatt av hovedstyret 10. juni 2014.