Beretning for NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet 2014-2016

Beretning for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for referanse og fjernlånsvirksomhet, mars 2014- februar 2016

1. Styrets sammensetning:
Cathrine Undhjem (Fylkesbiblioteket i Akershus), leder og kasserer
Ellen Hermanrud (Høgskolen i Telemark), sekretær og webansvarlig
Helen Sakrihei (NB/Depotbiblioteket), styremedlem
Hans Henrik Olsen (Universitetsbiblioteket i Oslo, HUMSAM), styremedlem
Merete Greve Løberg (Bergen offentlige bibliotek), vara

Revisorer: Inger Lise Andersen og Jan Tore Dahl (Deichmanske bibliotek)
Valgkomite: Per Olav Sanner (Stange bibliotek), Vidar Lund (Rogaland fylkesbibliotek), Ann-Britt Svane (Porsanger bibliotek)

Styret har i perioden april 2014 – mars 2016 avholdt 5 styremøter (+ arbeidsmøter i forbindelse med konferanser): 14.03.14, 11.09.14 skypemøte, 12.09.14, 04.02.15, 20.05.15. Ellers konferert på epost, telefon og gjennom dokumentdeling på Google Disk.

2. Deltakelse på kurs, konferanser og seminarer:
Hele styret deltok på vår egen dagskonferanse Fjernlån 2015 på Thon Hotell Opera i Oslo 02.10.15.
Konferansen hadde 108 deltakere. Konferanse hadde fokus på fjernlånssamarbeid og solidaritet på ulike måter, studiebibliotek, nye kompetanser og Alma/ Oria. Se presentasjoner fra konferansen her: http://referanse.norskbibliotekforening.no/2015/10/presentasjoner-fra-fjernlan-2015-02-10-i-oslo/

NBF’s spesialgruppe for referanse og fjernlånsvirksomhet utlyste et reisestipend på kr 5000,- i forbindelse med IFLAS 14. internasjonale Interlending and Document Supply Conference i Istanbul, 30.9.-3.10.2015. Liv Ellingsen ved NMBU på Ås mottok stipendet. Hun skrev en rapport fra konferansen som ble publisert på gruppas hjemmeside.

Anita Bunes deltok på vegne av styret på NBFs organisasjonsmøte på Gardermoen 29. og 30.10.15.

Cathrine Undhjem deltok på fjernlånsmøtet ”Sharing is caring” i Stockholm 24.4.15.

Hele styret deltok på 11th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference, 15.-17. oktober 2014 som spesialgruppa arrangerte I samarbeid med fylkesbibliotekene I Troms og Akershus. Konferansen hadde 170 deltakere og flere sponsorer, blant annet Nasjonalbiblioteket. Fokus i programmet var på dokumentlevering, opphavsrett, teknologi, og fjernlånsundersøkelser i Norge og i Finland. Rapport til Nasjonalbiblioteket ble skrevet etter konferansen, og kan sendes til interesserte.
Konferansen hadde egen hjemmeside: http://www.reiseogkonferanseservice.com/Akershusfylkeskommune/11thNordicILL/

Cathrine Undhjem deltok på FORFRA’s – FORum for Fjernlån, Reference og Accession – Fjernlånskonference, 22.05.14 i Danmark.

3. Medlemmer:
Gruppen hadde 91 medlemmer ved utgangen av 2015. Det er en nedgang på 3 fra forrige periode.

4. Økonomi:
Økonomien er god. Se ellers regnskap for nærmere detaljer.

5. Aktiviteter:
Hovedtema for perioden: Spesialgruppa har arbeidet mye med fjernlånskonferanser i denne 2-årsperioden «Nordisk fjernlånskonferanse – 11th Nordic ILL» i oktober 2014 og «Fjernlån 2015» i oktober 2015. Begge på Thon Hotell Opera i Oslo. Mer om dette under punkt 2 over.

Styret var involvert i utformingen av fylkesbibliotekenes fjernlånsundersøkelse som ble foretatt blant folkebibliotekene i 2014, og spesielt styrets leder Cathrine Undhjem var involvert i denne store undersøkelsen og etterarbeidet.

2015 ble ellers preget av fagbibliotekenes overgang fra BIBSYS til Alma og de konsekvenser det ville få for lånesamarbeidet mellom folke- og fagbibliotek. Gruppa har hatt kontakt med BIBSYS, postet innlegg på biblioteknorge-lista, og ellers holdt kontakt med ulike aktører i denne prosessen.

Vi har forsøkt å holde oss orienterte rundt problematikken med tilgang på e-materiale gjennom fjernlån, støtte til transportordninger og den generelle utviklingen av fjernlånssamarbeidet i Norge. Rundt alle disse temaene ser vi store utfordringer som vi tar med oss i det videre arbeidet.

Huskeliste for anskaffelser av transporttjenester ble laget og sendt alle fylkesbibliotek og NB i august 2015.

Spesialgruppa har hatt et innlegg i Bok og Bibliotek i 2015.

Foredrag fjernlån: Cathrine Undhjem hadde et innlegg på fjernlånsmøte ”Sharing is caring” i Stockholm 24.4.15 sammen med Ruth Ørnholt fra Hordaland Fylkesbibliotek.

Cathrine Undhjem holdt innlegg om «Fjernlån og utfordringer», blant annet Alma/Oria problematikken på fjernlånsmøte i Tønsberg onsdag 13.1.16.

Høringer: Spesialgruppa sendte inn høringssvar i forbindelse med «Forslag om endring av vedtekter for Norsk Bibliotekforening» til NBF sentralt i september 2015.

Biblioteksøk: To av styrets medlemmer (Helén Sakrihei, Cathrine Undhjem) deltok i testing av Biblioteksøk. Gruppa ble holdt orientert og bedt om innspill. Spesialgruppa følger utviklingen av Biblioteksøk.

Svar på henvendelser: Spesialgruppa har gjennom 2-årsperioden svart på flere henvendelser angående fjernlån fra forskjellige avsendere.

Kjeller, 10. februar 2016
For styret NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsarbeid, Cathrine Undhjem